GDPR

INFORMAČNÍ MEMORANDUM - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

dokument, který právě čtete obsahuje podrobné informace ohledně toho, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. Vážíme si toho, že s námi své osobní údaje sdílíte a jsme odhodláni je v maximální možné míře chránit. Rovněž se snažíme být ve vztahu k Vám co nejvíce transparentní, zejména ohledně toho, jak Vaše osobní údaje zpracováváme.

Toto informační memorandum bylo sepsáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), a předkládá Vám základní informace, které jsme jako správce osobních údajů povinni poskytnout. Pokud by Vás zajímaly základní zásady zpracování osobních údajů, kterými se řídíme, naleznete je na internetových stránkách www.slunecnigril.cz

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese danka.kovarova@seznam.cz nebo na telefonu + 420 607 585 102. Ve všech případech nás lze kontaktovat na naší doručovací adrese Lubina 308, 742 21 Kopřivnice.

A) Správce osobních údajů

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány. Správcem osobních údajů je Ing.Dana Kovářová, se sídlem Lubina 308, 742 21 Kopřivnice, IČ 478 69 402, registrovaná u ŽÚ Kopřivnice. Zástupcem odpovědným ve věcech ochrany osobních údajů je paní Ing.Dana Kovářová.

B) Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom mohli:

a) zajistit řádné uzavření a následné plnění smluvního závazku mezi námi a vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu nám vyplývají další zákonné povinnosti, a proto musíme zpracovávat vaše osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);

b) co nejlépe přizpůsobit nabídku našich produktů a služeb a obchodní sdělení ohledně nich vašim potřebám, pro tyto marketingové účely zpracování získáváme Váš jednoznačný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;

c) co nejlépe ochránit naše oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Poskytování osobních údajů správci je obecně zákonný a smluvní požadavek. Ohledně poskytování osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti naší firmy, je od Vás vyžadován souhlas. Pokud nám neudělíte souhlas ke zpracování osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že bychom v důsledku toho odmítli prodat vám své výrobky nebo služby.

C) Naše oprávněné zájmy

Mezi naše oprávněné zájmy patří zejména řádné plnění veškerých našich smluvních závazků, řádné plnění veškerých zákonných povinností, přímý marketing, ochrana našeho podnikání, majetku a právních nároků (např. při vymáhání našich pohledávek, v rámci soudních a správních řízení, popř. řízení orgány mimosoudního řešení sporů), a v neposlední řadě také ochrana životního prostředí a zajištění udržitelného rozvoje.

V zájmu zajištění co největší ochrany Vašeho soukromí, máte právo vznést námitku, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Více o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů se dočtete v článku „I“ tohoto informačního memoranda.

D) Získané osobní údaje

Osobní údaje jsme získali přímo od Vás, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace nebo z uzavřených smluv. Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního rejstříku, profesních registrů apod. Dále jsme mohli získat osobní údaje od třetích stran, které jsou oprávněny k přístupu a zpracovávání Vašich osobních údajů a se kterými spolupracujeme a dále z informací ze sociálních sítí a internetu, které jste tam Vy sám/sama umístil/a.

E) Zpracovávané kategorie osobních údajů

K zajištění Vaší spokojenosti z řádného plnění závazku, k zajištění plnění zákonných povinností, k zajištění personalizované nabídky zboží a služeb správce a k dalším výše vyjmenovaným účelům zpracovává správce následující kategorie osobních údajů:

a) základní identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, místo podnikání a identifikační číslo;

b) kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa;

c) informace o nákupech našich výrobků a služeb – jedná se o údaje o tom, jaké výrobky jste u nás zakoupili, jaké služby jste využívali apod.;

d) informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailů nebo jiných kontaktních formulářů;

e) fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách;

f) geolokalizační informace - informace z internetového prohlížeče nebo mobilních aplikací, které využíváte.

F) Právní základ pro zpracování osobních údajů

Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění zákonné povinnosti, pro ochranu našich oprávněných zájmů nebo zpracování probíhá na základě uděleného souhlasu.

Zákonnost zpracování dále vychází například ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle kterého hájíme naše oprávněné zájmy nebo ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

G) Předávání osobních údajů třetím osobám

Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například finančním úřadům, soudům, orgánům činným v trestním řízení nebo orgánům dohledu nad kapitálovým trhem. Osobní údaje mohou být dále předány provozovatelům poštovních a kurýrních služeb dle Vaší volby, a to za účelem řádného plnění uzavřené smlouvy.

Nemáme v úmyslu předávat Vaše osobní údaje dalším subjektům. Pokud bychom svoje plány změnili budeme vás nejprve řádně informovat a požádáme Vás o předchozí písemný souhlas.

Vaše osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářských prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

H) Doba zpracování

Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy. Některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány déle, zpravidla 5 popř. 10 let (zejména v souladu s příslušnými ustanovením zákona o účetnictví, popř. zákona o dani z přidané hodnoty) počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti.

Osobní údaje nezbytné pro uplatnění našich oprávněných zájmů budeme uchovávat maximálně po dobu tří (3) let od konce našeho smluvního vztahu s Vámi.

Osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely budou uchovávány maximálně po dobu tří (3) let od jejich získání.

Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

I) Vaše práva a jejich uplatnění

Vyvíjíme maximální úsilí, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali řádně a především bezpečně. Můžete u nás uplatnit práva, která jsou Vám garantována a popsána v tomto článku.

Jak na to?

Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu danka.kovarova@seznam.cz nebo zavoláním na telefonní číslo + 420 607 585 102. Svá práva můžete uplatnit rovněž formou písemné žádosti zaslané na naší korespondenční adresu Lubina 308, 742 21 Kopřivnice. Informace a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme zcela bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti o poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vynasnažíme se Vám odpovědět a poskytnout informace o přijatých opatřeních co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. V případě potřeby a zejména s ohledem na počet žádostí či složitost jsme oprávněni lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O případném prodloužení, stejně tak o jeho důvodech Vás budeme informovat.

Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů

Můžete od nás požadovat informace, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoliv. V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo od nás požadovat informace o tom, o jaké osobní údaje (kategorie) se jedná, o účelech zpracování, o příjemcích nebo kategoriích příjemců Vašich osobních údajů, o výčtu Vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o oprávněných správcích, o tom, kdo je pověřencem osobních údajů, na koho se u nás můžete obrátit apod.

Jak jste si mohli všimnout, řadu informací poskytovaných Vám v rámci uplatnění tohoto práva jsou již obsaženy v tomto memorandu, to Vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.

Právo na přístup k osobním údajům

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme, máte přístup k informacím o účelech tohoto zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o Vašich právech (práva požadovat od nás opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu

Pokud došlo na Vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od nás požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné.

Mažeme Vaše osobní údaje automaticky po uplynutí doby nezbytnosti, můžete se však na nás se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaši žádost individuálně posoudíme (i přes Vaše právo na výmaz můžeme mít např. zákonnou povinnost či oprávněný zájem si Vaše osobní údaje ponechat) a o vyřízení Vás budeme detailně informovat.

Právo na omezení zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytně nutném rozsahu. Máte však právo po nás žádat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů:

* v případě, že popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů (na dobu nezbytnou pro ověření přesnosti Vašich osobních údajů); nebo

* v případě, že máte za to, že překračujeme výše stanovené účely, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme; nebo

* v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;

* v případě, že jste vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR (dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

V těchto případech můžete podat žádost, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaši žádost individuálně posoudíme a o výsledku Vás budeme detailně informovat.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud byste si přáli, abychom Vaše osobní údaje poskytli i jinému správci, resp. jiné společnosti, předáme Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě uzavřené smlouvy popř. s Vaším souhlasem a automatizovaně, v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud byste zjistili nebo se jen domnívali, že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje zpracováváme na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na nás obrátit a požádat o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/ .

Právo odvolat souhlas

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, vyplněním příslušného formuláře a jeho zasláním na naši korespondenční adresu nebo emailovou adresu.

J) Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?

Osobní údaje jsou automaticky vyhodnocovány, a můžou být využívány k profilaci nebo automatickému rozhodování v oblasti našich marketingových aktivit. Používáme při tom používá následujících metod:

a) analýza Vašich aktivit na internetových stránkách správce;

V důsledku těchto našich aktivit bude Vaše chování na internetových stránkách mapováno a vyhodnocováno, což představuje určitý zásah do Vašeho práva na soukromí. Zároveň ale toto vyhodnocování přispívá k tomu, aby Vám byly zasílány jen ty reklamní nabídky ohledně našich výrobků a služeb, o které byste mohl/a mít vzhledem k výsledkům provedeného vyhodnocování zájem.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DÁLE JEN „ZÁSADY“)

* I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Cílem těchto Zásad je poskytnout Účastníkům základní informace ohledně zpracování osobních údajů.

2. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

a. Provozovatelem družstvo Ing.Dana Kovářová, identifikační číslo 478 69 402, se sídlem Lubina 308, 742 21 Kopřivnice, e-mail: danka.kovarova@seznam.cz;

b. Účastníkem fyzická osoba, která vyplní a odešle Provozovateli vyplněný registrační formulář z e-shopu; a

c. Osobními údaji jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby, informace o nákupech našich výrobků a služeb, informace ze vzájemné komunikace, fakturační a transakční údaje, geolokalizační informace.

Provozovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka souvisejících se zpracováním Osobních údajů.

3. Provozovatel je mimo jiné distributorem Slunečních (solárních grilů) a za tímto účelem provozuje web www.slunecnigril.cz, jehož součástí je i vlastní e-shop. V rámci provozování tohoto e-shopu jsou Provozovatelem zpracovávány shora specifikované Osobní údaje:

a. v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou výrobků a/nebo služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou; a

b. za účelem/účely uvedenými níže.

Provozovatel dále zpracovává Osobní údaje Účastníků také v souvislosti se svými marketingovými aktivitami.

4. Provozovatel je správcem Osobních údajů. Osobní údaje mohou být dále zpracovávány provozovateli poštovních a kurýrních služeb dle volby jednotlivých Účastníků pro dodání jimi zakoupených výrobků či služeb.

* II. Účel zpracování Osobních údajů

1. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

a. zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi Provozovatelem a Účastníkem (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a Provozovatel tak musí zpracovávat Osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);

b. k marketingovým účelům, aby Provozovatel co nejlépe přizpůsobil nabídku svých produktů a služeb a obchodní sdělení ohledně nich Účastníkovým potřebám, pro tento účel zpracování Provozovatel získává Účastníkův jednoznačný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;

c. k ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je řádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi Provozovatelem a Účastníkem, plnění zákonných povinností, které Provozovateli ze smluvního vztahu mezi ním a Účastníkem vyplývají, ochrana reputace Provozovatele jako správce webu a ochrana majetkových zájmů Provozovatele pro případné soudní spory.

* III. Ochrana Osobních údajů a informace o zpracování

1. Na Účastníky se vztahuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a další příslušné právní předpisy.

2. Účastník bere na vědomí, že odesláním vyplněného registračního formuláře započne zpracovávání Osobních údajů Provozovatelem.

3. Pokud Účastník neposkytne Provozovateli své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.

4. Poskytování Osobních údajů Provozovateli je obecně smluvní a zákonný požadavek. Ohledně poskytování Osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti Provozovatele, je od Účastníka vyžadován souhlas. Pokud Účastník neudělí Provozovateli souhlas ke zpracování Osobních údajů 

k marketingovým účelům, neznamená to, že by Provozovatel v důsledku toho odmítnul poskytovat své služby.

5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu či po dobu stanovenou v souhlasu.

6. V případě uzavření smlouvy dle Obchodních podmínek Provozovatele budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 36 měsíců pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Provozovatele.

7. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 resp. 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem.

8. Po uplynutí lhůty uvedené v článku III. odst. 5, odst. 6 a odst. 7 Provozovatel Osobní údaje zlikviduje.

9. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.

10. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

11. Osobní údaje Účastníků nebudou předávány žádným třetím osobám, do třetí země ani mezinárodní organizaci.

12. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v listinné a elektronické podobě.

13. Účastník bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies společnosti [Google LLC] na jeho zařízení.

* IV. Práva Účastníka související se zpracováváním

1. Účastník má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování Osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které Provozovatel zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). Odvolat souhlas může Účastník vyplněním příslušného formuláře a jeho zasláním na naši korespondenční adresu nebo emailovou adresu.

2. Účastník má dále právo:

a. Být informován o zpracování svých Osobních údajů

i. Účastník je oprávněn od Provozovatele požadovat informace, zda jsou Osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou Osobní údaje zpracovávány, má Účastník právo od Provozovatele požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích Provozovatele, jeho zástupci, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených Osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců Osobních údajů, o oprávněných zájmech Provozovatele, o výčtu práv Účastníka, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných Osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.

ii. Pokud Provozovatel hodlá dále Osobní údaje Účastníka zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne Účastníkovi ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace.

b. Požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům

Účastník je od Provozovatele oprávněn požadovat informaci, zda jsou jeho/její Osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, má přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených Osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní Osobních údajů, informace o Účastníkových právech (práva požadovat od Provozovatele opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji Osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Účastníka, informace a záruky v případě předávání Osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Účastník má právo na poskytnutí kopií

zpracovávaných Osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

2.

c. Na opravu poskytnutých Osobních údajů

i. Pokud došlo na straně Účastníka například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za Osobní údaj, má Účastník právo od správce požadovat opravu zpracovávaných Osobních údajů. Navíc má Účastník právo na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

d. Na výmaz poskytnutých Osobních údajů

i. V určitých stanovených případech má Účastník právo požadovat, aby Provozovatel Osobní údaje Účastníka vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Provozovatel Osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, Účastník se však může na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Žádost Účastníka pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes právo Účastníka na výmaz může mít Provozovatel povinnost či oprávněný zájem si Osobní údaje Účastníka ponechat) a o jejím vyřízení bude Účastník detailně informován.

e. Na omezení zpracování Osobních údajů

i. Provozovatel zpracovává Osobní údaje Účastníka pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud by však Účastník měl pocit, že Provozovatel např. překračuje výše stanovené účely, pro které Osobní údaje zpracovává, může Účastník podat žádost, aby jeho/její Osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly Osobní údaje blokovány. Žádost Účastníka pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informován.

f. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

i. Účastník se může kdykoliv obrátit s podnětem či stížností ve věci zpracování Osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

3. V případě, že by se Účastník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

c. požádat Provozovatele o vysvětlení a to e-mailem na adresu danka.kovarova@seznam.cz;

d. vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu danka.kovarova@seznam.cz, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací Osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

4. Účastník může svá výše uvedená práva uplatnit písemně na adrese Lubina 308, 742 21 Kopřivnice nebo elektronicky na adrese danka.kovarova@seznam.cz.

5. Požádá-li Účastník o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však

do jednoho měsíce od obdržení žádosti Provozovatelem na adrese danka.kovarova@seznam.cz, resp. písemně na adrese Lubina 308, 742 21 Kopřivnice.

6. Pokud Účastník uplatní právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, Provozovatel mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Účastník požádá o jiný způsob poskytnutí informací.

7. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

8. Osobní údaje jsou automaticky vyhodnocovány, a můžou být využívány k profilaci nebo automatickému rozhodování v oblasti marketingových aktivit správce. Provozovatel při tom používá následujících metod:

. analýza aktivit Účastníka na internetových stránkách e-shopu. www.slunecnigril.cz

9. V důsledku těchto aktivit Provozovatele bude chování Účastníka na internetových stránkách mapováno a vyhodnocováno, což představuje určitý zásah do práva na soukromí. Zároveň ale toto vyhodnocování přispívá k tomu, aby Účastníkovi byly zasílány jen ty reklamní nabídky ohledně výrobků a služeb Provozovatele, o které by mohl/a mít vhledem k výsledkům provedeného vyhodnocování zájem.

* V. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

2. Účastníci, kteří prostřednictvím registračního formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy s Provozovatelem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí.

3. Znění Zásad může Provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně Provozovatel informuje Účastníky e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

4. Tyto Zásady nabývají účinnosti 25. 5. 2018.

Aktuality a novinky

  • Webové stránky

    1.7.2017

    Právě pro Vás připravujeme webové stránky. Novinky a aktuality budou průběžně přibývat

Kontaktujte nás

Ing. Dana Kovářová

Lubina 308

742 21 Kopřivnice

E: slunecnivaric@seznam.cz

T: 00420 774 224 726

 

Sdílejte s námi

.

.

.

.

.

.